KÖZPONTI INTÉZMÉNYEK

Egyetemi Könyvtár

BAKONYI GÉZA

Sz.: Bp. 1950. szept. 17. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1976—). Egy. tanulm.: Szegedi egy. (1970—75). Okl.: Szegedi egy. magyar—olasz szakos középisk. tanári (1975), szegedi tanárképzõfõisk. könyvtáros szak (1991). Egy. dr. (1977). Irodalomtudomány kandidátusa (1991). Systems librarian: 1992. C. fõiskolai tanár (JGYTF): 1995. Egy. tisztség: Mb. tanszékvezetõ: Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék (1995). Tud. tisztség: HUNGARNET Könyvtári szekció, titkár (1995). Kitüntetés: Miniszteri dicséret (1989), Felsõoktatásért emlékplakett (1993). Kut. ter.: Modern olasz próza. Textológia. Informatika és irodalmi szövegelemzés.  

FM KÖNYVEK: Információforrások a hálózaton. (Tanfolyami segédlet a Hálózati alkalmazások és az IIF szolgáltatásai 3. elõadásokhoz.) (Társszerzõkkel) Szeged—Miskolc, 1992. 224 p. — Navigáció a hálózaton. (Társszerzõkkel) Bp. 1994. — Korongba zárt gondolatok... A CD-ROM. (Társszerzõkkel) Bp. 1994. — TANULM.: Nagy Lajos Napirendje és a mindennapok rendje. = Forrás, 1983. — Az éter-óceán meghódítása. Szeged rádióélete 1925—1935. = Szeged, 1990. — Hálózatok és kapcsolatok: posztmodern kultúra. Információ társadalomelmélet. (Konferencia elõadás.) Szeged, 1993. — Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár. = Kvt. Figy. 1994. — Információs társadalom, információs kultúra. (Konferencia elõadás.) = Networkshop '95. Gödöllõ, 1995. — Network in Hungary: national and local issues. = Proceedings of „Online” Conference, 1995. — Netszleng. (Drótos Lászlóval) = Magy. Tud. 1995.

BIBÓ ISTVÁN, ID.

Kecskemét, 1877. júl. 23. — Szeged, 1935. szept. 10. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1924—35). Egy. tanulm.: Bp-i egy. (1905—09). Egy. dr. (1909). Könyvtárig.: 1924. máj. 15. Társ. tagság: M. Filozófiai Társ. (1911—), M. Néprajzi Társ. (1910—), M. Társadalomtud. Társ. alapító tag, alelnök (1922—), tiszt. tag (1934). Tud. tisztség: Társadalomtudomány c. folyóirat alapítója és szerk. (1921—24), társszerk. (1925—35), Szegedi Tudományos Könyvtár sorozat társ-szerk. (1927—28), Szegedi Alföldkutató Biz. alapítója, Néprajzi és Társadalomrajzi szakosztály vez. (1929—35), Népünk és Nyelvünk alapítója és szerk. (1929—35). Kut. ter.: Filozófia, néplélektan, etnológia, népmûvelés és könyvtártudomány.

FM: Az érzéki megismerés természete. Bp. 1909. 95 p. — A megismerés új magyarázata. Bp. 1914. 95 p. — Nietzsche. Bp. 1916. 101 p. — A számok jelentése és a gondolkodás alapformáinak története. Bp. 1917. 91 p. — A primitív ember világa. Bp. 1927. 62 p. — Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megítélésében. Bp. 1930. 34 p. — Könyvtáraink racionalizálása. Bp. 1930. 19 p. — A számok szerepének és jelentésének kialakulása az emberiség történetében. A számok jelentése a 9—13. századi magyarság történetében. Bp. 1935. 80 p.

IROD.: Népünk és Nyelvünk 1935. — Társadalomtudomány 1935. — M. Könyvszemle 1937.

CSILLIK BERTALAN, ID.

Sz.: Tiszanána, 1889. dec. 28. — Szeged, 1978. jan. 2. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1921—51). Egy. tanulm.: Sárospataki Jogakad. (1908—13), kolozsvári egy. bölcsészkar (1915—17). Okl.: Kolozsvári egy. államtud. doktor (1914), szegedi egy. bölcsészet-, nyelv- és történettudományi abszolutórium (1922). Mtanár: Bp-i egy. „Újperzsa irodalomtörténet” tárgykörbõl (1937). Könyvtárig.: Mb. 1944. dec. 11.; kinevezés: 1945. júl. 24. Tanulmányút: Rövidebb ideig Olaszország, Bulgária. Társ. tagság: M. Irodalomtörténeti Társ. (1963—). Kut. ter.: Újperzsa irodalomtörténet, közelebbrõl Firdausi, Omár Khajjám, Háfiz. A magyar õstörténetet érintõ történelmi irodalom, különösen a magyar rovásírás. Nyugd.: 1951. okt. 23.

FM: Ommar Khajjám Rubáijátjának kisebb kéziratai a párisi Bibliothéque Nationale-ban. Szeged, 1933. 85 p. — 'Umar-i-Khajjám Rubá'ijjátjának nagy kéziratai a párisi Bibliothéque Nationale-ban. 1. köt. London—Szeged, 1934. 168 p. — The real 'Omar Khayyám. = AOrientHung Tom. 10. 1960. — 'Omar Khayyám miscellanea. = Uo. Tom. 11. 1960.

IROD.: Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 4. köt. Bp. 1942.

HAVASI ZOLTÁN

Sz.: Mezõkomárom, 1926. máj. 12. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1958—73). Egy. tanulm.: Apáczai Csere János Pedagógiai Fõisk. (1951—55). Okl.: Könyvtáros (1955). Egy. dr. szegedi egy. (1968). Irodalomtudomány kandidátusa (1968). Könyvtárig.: 1958. nov. 26. — 1973. aug. 31. C. doc.: 1969. szept. 1. Társ. tagság: M. Könyvtárosok Egyesülete (1961—), titkár (1961—62), elnökségi tag (1982—86), Országos Könyvtárügyi Tanács tagja (1965—72, 1984—86), Magyarok Világszövetsége elnökségének, választmányának tagja (1982—91), Magyarok Világszövetsége Magyar Fórum elnöke (1986—87). Tud. tisztség: MTA Könyvtártörténeti, Bibliográfiai Munkabiz. tag (1964—90), M. Könyvszemle szerk. biz. tag (1964—90), SZAB Társadalomtud. Munkabiz. tag (1968—73), Tiszatáj fõszerk. (1970—72), Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása címû MTA—MM hosszútávú tárcaszintû fõirány Koordináló Tanácsa tagja (1982—86), Mûvelõdési Minisztérium Tudományos Tanácsa tagja (1983—86). Kitüntetés: Az oktatásügy kiváló dolgozója (1956), Munka érdemrend ezüst fokozat (1970), Munka érdemrend arany fokozat (1979), Szabó Ervin emlékérem (1985), Magyar Könyvtárosok Egyesületéért emlékérem (1985). Kut. ter.: Magyar mûvelõdéstörténet. (Könyvtártörténet, könyvtártan, könyvtárpolitika.) Táv.: 1973. aug. 31. Utóbb az Országos Széchenyi Könyvtár fõigazgatóhelyettese (1973—86), mb. fõigazgató (1984—86). Nyugd.: 1986. dec. 31.

FM: Books and readers. Towards a reading society. Bp. 1982. 24 p. — A társadalom tudata és a tudomány társadalmasodása. Vizsgálódások a két világháború közötti tudati-ideológiai viszonyokban. = Tiszatáj, 1965. — Szeged és egyetemei. A szegedi egyetemi oktatás fél évszázados fordulója alkalmából. = Uo. 1971. — A százéves Magyar Könyvszemle megindulása. = M. Könyvsz. 1976. — Current and future goals of development in the Hungarian National Library. = J. Libr. Inform. Sci. 1978. — Zu einigen Fragen der Gründung der ungarischen Nationalbibliothek und über ihre heutigen Aufgaben. = Jb. Deutsch. Bücher. 1978. — Viskum dejin knihy v Madarsku. Doterajsie vyskedli, aktuálne problémy a perspekti vy. = Kniha '76. Martin, 1979. — Kultúránk írott és nyomtatott emlékeinek kutatása. = M. Könyvsz. 1979. — Könyvtári kutatás és fejlesztés. = TMT 1982.

HENCZ AURÉL

Sz.: Szakolca, 1913. febr. 16. Munkahely: Egyetemi Könyv-tár (1949—84). Egy. tanulm.: Bp-i egy. (1930—32), szegedi egy. (1932—34). Okl.: Szegedi egy. jogtud. doktora (1934), Orsz. Gyakorlati Közig. Vizsgabiz. elõtt gyakorlati közig. vizsga (1939). Kand. (1975). Állam- és jogtudomány doktora (1989). Tud. fõmunkatárs: 1971. Tud. tanácsadó: 1981. C. doc.: 1969. C. egy. tanár: 1981. az Állam- és Jogtud. Karon. Könyvtárig.: 1953. szept. 1—1958. nov. 25. Társ. tagság: Könyvtáros Egyesület Nemzetközi Szövetségében Magyarország képviselete (1954—57), Magyar Könyvtárügyi Tanács (1957—74). Kitüntetés: Szegedi egy. arany diplomája 1984. szept. 11. Kut. ter.: Államigazgatás története, mûvelõdésigazgatás története. Nyugd.: 1984. dec. 31.

FM KÖNYVEK: A mûvelõdési intézmények és a mûvelõdés-igazgatás fejlõdése. 1945—1961. Bp. 1962. 515 p. — A dolgozó ember védelme Magyarországon. Irodalmi áttekintés és bibliográfia. (Társszerzõkkel) Szeged, 1967. 546 p. — A falu helye az állam életében a közigazgatás aspektusából. (1900—1944). Bp. 1972. 301 p. — A magyar falvak igazgatásának száz esztendeje. 1871—1971. Szeged, 1972. 431 p. — Területrendezési törekvések Magyarországon. Az államigazgatási jogi szabályozás aspektusából. Bp. 1973. 678 p. — A falu helye az állam életében a közigazgatás aspektusából. (1945—1972.) Bp. 1973. 619 p. — Községi státus és községpolitika a magyar igazgatástörténetben a reformkortól az alkotmányig. Bp. 1974. 67 p. — A tanyavilág fél évszázadának közigazgatási gondjai. Bp. 1975. 84 p. — Felsõfokú közigazgatási szakemberképzés Magyarországon 1848—1948. Szeged, 1981. 320 p. — Törekvések a közszolgálati etika kialakítására. 1. köt. A dualizmus és a két forradalom kora. 2. köt. A Horthy-korszak. Bp. 1987. 141, 228 p.

IROD.: Könyvtáros, 1984.

KARÁCSONYI BÉLA

Bp. 1919. nov. 1. — Szeged, 1995. máj. 24. Munkahely: Középkori Magyar Történeti Tanszék (1950—72), Egyetemi Könyvtár (1973—89). Egy. tanulm.: Bp-i egy. (1937—42). Okl.: Bp-i egy. történelem—latin—angol szakos középisk. tanári (1942). Egy. dr. (1942). Int. tanár: 1950. Doc.: 1952. Könyvtárigazgató: 1973. Társ. tagság: Ókortudományi Társaság, M. Történelmi Társulat. Tud. tisztség: MTA Medievalisztikai Munkabiz. tag. Kitüntetés: Kiváló munkás (1948), Kossuth-díj (1949). Kut. ter.: Klasszika-filológia. Medievalisztika. Nyugd.: 1989. dec. 31.  

FM: A magyar nép története. 1. köt. 1526-ig. (Társszerzõkkel) Bp. 1951. 115 p.; 2. kiad. 1953.; 3. kiad. 1954. — Az 1514. évi magyarországi parasztháború — Mohács. Bp. 1952. 43 p. —Tanulmányok a magyar-lengyel krónikáról. Szeged, 1964. 63 p. — Chronica Hungaro-Polonica. Pars 1. (Textus cum varietate lectionum.) Szeged, 1969. 76 p. — Diplomata historiam dominii Matthaei de genere Chak illustrantia. Oklevelek a Csák-territórium történetéhez. (Kristó Gyulával) Szeged, 1971. 40 p. — Néhány kronológiai probléma középkori elbeszélõ forrásaink szövegében. = Középkori kútfõink kritikus kérdései. Bp. 1974. — Janus Pannonius és a centralizáció. = Janus Pannonius. (Tanulmányok.) Bp. 1975. — A magyarországi rendiség történetéhez. = Fejezetek a régebbi magyar történelembõl. 1. köt. Bp. 1981. — Gellért püspök: elmélkedés a tudós Isingrimus számára a három ifjú himnuszáról. Negyedik könyv. Ford. (Szegfû Lászlóval) = A magyar középkor irodalma. Bp. 1984. — Sylvester János saját kezû számlája 1544-bõl. (Társszerzõkkel) = Magy. Könyvsz. 1989.

IROD.: Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. Szeged, 1989.

KULCSÁR PÉTER

Sz.: Bp. 1934. dec. 14. Munkahely: Magyar Történeti Tanszék (1957—58), Egyetemi Könyvtár (1958—73). Egy. tanulm.: Szegedi egy. (1953—57), (1957—61), bp-i egyetem (1961—64). Okl.: Szegedi egy. történelem szakos középisk. tanári (1957), latin nyelv és irodalom szakos középisk. tanári (1961), bp-i egy. könyvtáros (1967). Egy. dr.: Szegedi egy. (1963). Kand. (1971). Irodalomtudomány doktora (1990). Osztályvezetõ: 1958. Tanulmányút: Olaszország (1971. nov. 1.—72. jan. 31.) Tud. tisztség: MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottság (1980—), MTA Textológiai Munkabizottság (1980—), Irodalomtörténeti Közlemények szerk. biz. tag (1981—), OTKA Irodalomtudományi zsûri tag (1989—), TMB Irodalomtudományi Szakbizottság (1990—), MTA Irodalomtudományi Bizottság (1990—), Irodalomtörténet szerk. biz. tag (1991—), Magyar Könyvszemle szerk. biz. (1991—). Kut. ter.: Magyar humanizmus. Táv.: 1973. máj. 31. Utóbb az ELTE Egyetemi Könyvtár osztályvezetõje (1973—79), igazgatóhelyettes (1980—95). Jelenleg a Miskolci Egyetem tanára.

FM: Bonfini-forrástanulmányok. = AHistSze 1963. — Catalogus incunabulorum Bibliothecae Batthyányanae. Szeged, 1965. 167 p. — Szepsi Csombor Márton: Összes mûvei. (Kovács Sándor Ivánnal) Bp. 1968. 663 p. — Szeged könyvtártörténete az egyetem alapításáig. = ABiblSze 1970. — Bonfini Magyar történetének forrásai és keletkezése. Bp. 1973. 251 p. — Antonius de Bonfinis: Rerum Ungaricarum decades. IV/2. Bp. 1976. 285 p. — Humanista történetírók. Bp. 1977. 1195 p. — A Jagelló-kor. Bp. 1981. 241 p. — Kapisztrán János. Bp. 1987. 234 p. — Az európai irodalom képeskönyve a kezdetektõl Shakespeare-ig. Bp. 1989. 313 p. — Bessenyei György: Társadalombölcseleti írások, 1771—1778. Bp. 1992. 373 p.

MADER BÉLA

Sz.: Szeged, 1941. aug. 12. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1962—). Egy. tanulm.: Bp-i egy. (1964—70). Okl.:Bp-i egy. magyar—könyvtár szak (1970). Egy. dr. (1978). Könyvtárig.: (1990—). Társ. tagság: Kõrösi Csoma Társaság (1991—). Kitüntetés: Szabó Ervin emlékérem (1989). Kut. ter.: Reformkori magyar irodalomtörténet. Magyar sajtótörténet. Könyvtári vezetés, management. Könyvtárauto-matizálás. Könyvtári tájékoztatás, informatika.

 

FM: Kassák Lajos. Bibliográfia. (Németh Zsófiával) Szeged, 1970. 78 p. — Az irodalomtörténet tanulmányozásának legfonto-sabb könyvészeti segédeszközei. Egyetemi jegyzet. Szeged, 1974. 129 p. — A Tudományos Gyûjtemény története Fejér György (1817—1818) és Thaisz András (1819—1827) szerkesztõsége idején. Szeged, 1976. 55 p. — Szakmai irányelvek az egyetemi könyvtárak fejlesztéséhez. (Társszerzõkkel) = Kvt. Figy. 1981. — A Tudományos Gyûjtemény (1817—1841) Csongrád vármegyei olvasói. = M. Könyvsz. 1984. — Az egyetem és könyvtára. = Kvt. Figy. 1985. — Nemzetértelmezés a Tudományos Gyûjteményben. = Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. Szeged, 1989. — Hazai könyvtárak az átalakulás idõszakában. = TMT 1992. — Funding the change in a time of constraint. = LIBER 1992. Congr. Bp. 1992. — Library automation systems in academic libraries in Hungary. = Program. Automated Library and Information Systems. Vol. 29. 1995.

MONOK ISTVÁN

Sz.: Zalamerenye, 1956. júl. 10. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1980—91), Rektori Hivatal (1992), Egyetemi Könyvtár (1993-tól félállásban). Fõállása: Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola. Egy. tanulm.: bp-i Mûszaki Egy. (1975—77), szegedi egy. (1977—82), bp-i egy. (1984—87). Okl.: Szegedi egy. magyar—történelem—latin szakos közép-isk. tanári (1982), bp-i tud. egy. könyvtáros szak (1987).Egy. dr. (1983). Irodalomtudomány kandidátusa (1992). Fõiskolai tanár (JGYTF): 1993. Tanulmányút: Belgium (1986, 1989), Németország (1992, 1994). Társ. tagság: M. Könyvtáros Egyesület (1982—), Társadalomtud. szekció elnökségi tag (1994—), Nemzetközi M. Filológiai Társ. (1984—), VB tag (1991—), fõtitkárhelyettes (1992—), Irodalomtörténeti Társ. (1984—), M. Bibliophil Társ. (1993—). Tud. tisztség: Könyvtártörténeti Füzetek, szerk. (1980—), MTA Könyvtártörténeti és Bibliográfiai Munkabiz. (1987—), titkár (1991—), Új Magyar Múzeum, szerk. biz. (1989—), Lymbus. Mûvelõdéstörténeti Tár, szerk. (1990—), Magyar Könyvszemle, szerk. biz. (1991—), Olvasmánytörténeti Dolgozatok, szerk. (1991—), A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai, szerk. biz. (1995—). Kut. ter.: XV—XVII. századi európai szellemi áramlatok magyarországi recepciótörténete: könyv- és olvasmánytörténet; a hazai és a külföldi iskolázás története. Jezsuita és ferences missziók a XVI—XVII. századi Magyarországon.

FM: A gyöngyösi református gyülekezet lelkipásztorai és tanítói 1557—1710. Bp. 1986. 46, [12] p. (A Ráday Gyûjtemény Füzetei. 1.) — Curtius Rufus, Quintus: Az Nagy Sándornak, macedonok királyának viseltetett dolgairól íratott históriája. Ford. Háportoni Forró Pál. Debrecen, 1619. (Faksz. kiad. Közzéteszi: Kõszeghy Péter.) Jegyz., tanulm. — Háportoni Forró Pál kisebb mûvei. Gyûjt., sajtó alá rend. Bp. 1988. 748, 109 p. (Bibliotheca Hungarica Antiqua. 18.) — Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai. Adalék a jezsuita iskolázás kezdeteihez. (Balázs Mihállyal) Szeged, 1990. 73 p. (Peregrinatio Hungarorum. 7.) — Magyar utazási irodalom 15—18. század. Szöveggond., jegyz. Bp. 1990. 1013 p. (Magyar Remekírók.) — Erdélyi könyvesházak II—III. Szerk. (Szeged, 1991—1995). (Adattár 16—18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 16/1—2.) — A Bibliotheca Zriniana története és állománya. (Társszerzõkkel). Bp. 1991. 628 p. (Zrínyi-Könyvtár. 4.) — Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon 1526—1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Szeged, 1993. 95 p. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok. 5.) — Dudith András könyvtára. Részleges rekonstrukció. Szeged, 1993. 207 p. (Adattár 16—18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 12/3.) — A Rákóczi-könyvtárak 1588—1660. Szeged, 1996.

IROD.: Emberhalász, 1993.

PUSKÁS ENDRE

Kolozsvár, 1882. szept. 20. — Szeged, 1945. febr. 5. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1921—45). Egy. tanulm.: Kolozsvári egy. bölcsészkar. Abszolutórium (1912). Egy. dr. (1913). Könyvtárig.: 1940. dec. 30.—1945. febr. 5. Kut. ter.: Skandináv széppróza. Több Ibsen és egy Holberg-drámát fordított norvég ill. dán eredetibõl.

FM: Theganus és mûve: „Lajos császár élete.” Egyetemi doktori értekezés. Kolozsvár, 1913. 65 p. — Munkatárs: Világirodalmi lexikon. Szerk. Dézsi Lajos. 1—3. köt. Bp. [1931—1933.] 1760 p. MÛFORD.: Henrik Ibsen drámái közül: A trónkövetelõk (1913), A császár és a Galiléus (1921), A fiatalok szövetsége (1924), A tenger asszonya (1924), A társadalom támaszai (1926), Rosmersholm (1926), Hedda Gabler (1926). Megjelentek az Athenaeum által kiadott „Ibsen Henrik Összes Színmûvei” 1., 3., 4. kötetében. — Holberg, [Ludwig] Lajos: A politikus csizmadia. Szeged, 1941. 140 p.

SULICA SZILÁRD

Brassó, 1884. aug. 18. — ?, 1948. febr. 6. után. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1936—40). Egy. tanulm.: Bp-i egy., mint az Eötvös Kollégium tagja. Okl.: Bp-i egy. középisk. tanári (1906). Bölcsészdoktor. Mtanár: Szegedi egy. „A román nyelv és irodalom” tárgykörbõl (1938). Könyvtárig.: 1936. jún. 30.—1940. okt. 19. Egy. tanár: Kolozsvári egy. 1940., szegedi egy. 1948. beosztott ny. r. tanár minõségben. Társ. tagság: M. Genealógiai és Heraldikai Társ. és a M. Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete választmányi tagja. Kut. ter.: A magyar és román irodalmi kapcsolatok. Könyvtár- és levéltárügy. Táv.: 1940. okt. 19. Utóbb a kolozsvári egy. ny. r. tanára volt.

FM: Adalékok Jovius „Historiarum sui temporis” magyar vonatkozásainak forrásaihoz. Bp. 1907. 186 p. — A levéltártan tudománya és a „Levéltári Közlemények”. = M. Könyvsz. 1923. — A múzeumi levéltár és a legújabb gyarapodásai. = Uo. 1925. — A múzeumi levéltár gyûjteményeirõl. = Uo. 1926. — Magyarország szerepe a román színházi és zenei kultúra fejlõdésében. = Magyar Sz. 1929. — A múzeumi levéltár kialakulása. = Levélt. Közl. 1932. — A magyar irodalom és mûvelõdés hatása a román irodalom és mûvelõdés fejlõdésére. Szeged, 1937. 91 p. — A Szegedi Egyetemi Könyvtár válságos helyzete. Szeged, 1939. 28 p.

 

SZÁDECZKY-KARDOSS BÉLA

(1913-ig Szádeczky)

Pusztafalu, 1871. júl. 6. — Szeged, 1940. nov. 5. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1921—36). Egy. tanulm.: Bp-i ref. theol. akad. (1889—93), bp-i egy. bölcsészkar (1893—96). Okl.: Ref. lelkészi (1894). Egy. dr.: Kolozsvári egy. (1902). Mb. könyvtárig.: 1922. jan. 24. — 1922. okt.15., ill. 1935. szept.—1936. júl. 1. Társ. tagság: Erdélyi Múzeum Egylet (1898—1919), M. Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete (1921—1940). Kut. ter.: Középkori és korai újkori magyar-, fõleg pedig erdélyi történelem. Nyugd.: 1936. júl. 1.

FM: I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. 1. köt. Bornemissza Anna gazdasági naplói (1667— 1690). Bp. 1911. XX, 722 p. — Erdély visszacsatolásának története a bécsi hadjárattól Budavár visszavételéig. Kolozsvár, 1901. 71 p.

IROD.: Beszámoló a szegedi . . . Tudományegyetem 1935—36. tanévi mûködésérõl. Szeged, 1939. — Novák Ákos: A Szegedi Tudományegyetem Könyvtárának alapítása és mûködésének elsõ évei. (1921—1924.) Szeged, 1966.

 

SZEKERES PÁL

Rákoskeresztúr, 1904. szept. 24. — Bp. 1965. dec.15. Munkahely: Egyetemi Könyvtár (1951—53). Könyvtárig.: 1951. okt. 15.—1953. aug. 31. Tanulmányút: Szovjetunió, Jugoszlávia (1958). Társ. tagság: M. Könyvtárosok Egyesülete (1958—). Tud. tisztség: MTA Könyvtártud. Biz. tag (1958—), Orsz. Könyvtárügyi Tanács tag (1957—), Kiadói Tanács tag (1959—). Szerk. biz. tag: M. Könyvszemle (1960—61), A Könyvtáros. Kitüntetés: M. Köztársasági érdemérem arany fokozat (1948), Szolgálati érdemérem (1955), Munkás-paraszt hatalomért emlékérem (1958), Munka érdemrend arany fokozat (1958), Szocialista hazáért emlékérem (halála után). Táv.: 1953. szept. 1. Utóbb a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtárának igazgatója, majd nyugdíjazásáig (1960. okt. 15.) a MM Könyvtárügyi Osztályának vezetõje.

FM: Céljaink és feladataink a VII. pártkongresszus tükrében. = Könyvtáros 1960.

IROD.: Könyvtáros 1966.