1989/Irodalomtudomány/bibl.

Hung.Ért. Tartalomjegyzék
Hungarológiai Értesítő
Címlap

A magyar néprajztudomány bibliográfiája
1989

Összeállította Cserbák András

TARTALOM

A. Általános mûvek
I. Atlasz, bibliográfia, lexikon
II. Kutatók
III. Tudomány- és kutatástörténet
IV. Általános elméleti és módszertani kérdések
V. Összefoglaló és vegyes tartalmú mûvek
VI. Gyûjtési és kutatási beszámolók
VII. Folklorizmus
VIII. Néprajzi filmek, fényképezés
IX. Személyi és tudományos hírek
X. A néprajz szervei és intézményei
a) múzeumok, muzeológiai kérdések, restaurálás
b) kiállítások
c) tájházak
d) néprajzi gyûjtemények
e) kongresszusok, konferenciák, tudományos tanácskozás, emlékülés
f) Magyar Néprajzi Társaság
B. Tájak, népcsoportok
I. Tájak, települések
II. Népcsoportok
a) Általános, elméleti kérdések
b) Magyar néprajzi csoportok
C. Tárgykörök
I. Település, építkezés, lakóház
II. Földmûvelés, növénytermesztés, erdõgazdálkodás, gazdasági eszközök
III. Gyûjtögetés, halászat
IV. Méhészet
V. Állattartás, pásztorkodás
VI. Kereskedelem, vásárok
VII. Közlekedés, teherhordás, híradás
VIII. Táplálkozás
IX. Népi technológia, malom
X. Népmûvészet
a) Általános és elméleti kérdések
b) Faragás, festés
c) Szövés, hímzés
XI. Mesterség, kézmû- és kisipar
XII. Bútor és lakáskultúra
XIII. Kerámia
XIV. Viselet, ékszer
XV. Társadalom, társadalomnéprajz
a) történeti és általános kérdések
b) jelenkutatás - a mai magyar falu társadalma
c) család, családszervezet, rokonság
d) nemek, korcsoportok
e) osztályok, rétegek, csoportok
f) intézmények
1) iskola, oktatás
2) céhek
3) kisipar
4) egyesületek, társulatok
XVI. Jog
XVII. Néphit, vallás, mitológia
XVIII. Orvoslás, állatgyógyítás, természetismeret
XIX. Szokás
a) általános és elméleti kérdések, vegyes tartalmú mûvek
b) az emberi élet
c) az esztendõ
d) munkavégzéshez kötõdõ szokások
XX. Népköltészet
a) általános és elméleti kérdések
b) népköltési gyûjtemények, antológiák
c) népi líra
d) eposz, epikus költészet
e) mese
f) monda, legenda
g) ballada
h) kisebb mûfajok
1) közmondás, szólás, vicc, anekdota, találós kérdés
2) gúnyvers, rigmus, mondóka
3) ima
XXI. Népi írásbeliség
XXII. Népzene, népi hangszerek, zenetörténet
XXIII. Tánc
XXIV. Játék, színjátszás


Hung.Ért. Tartalomjegyzék
Hungarológiai Értesítő
Címlap