1989/Nyelvtudomány/bibl.

Hung.Ért. Tartalomjegyzék
Hungarológiai Értesítő
Címlap

A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, 1989.

Összeállította Máté Jakab

TARTALOM

I. Alkalmazott nyelvészet
(A magyar nyelv oktatása anyanyelvként és idegen nyelvként. A magyar nyelv használatának kérdései Magyarország határain kívül. Idegen nyelvek oktatása magyarok számára.)
II. Általános nyelvészet.
Módszertani kérdések.
(Nyelvfilozófia, szemiotika, matematikai és számítógépes nyelvészet, pszicholingvisztika, szociolingvisztika, kommunikáció-kutatás magyar nyelvi és nyelvészeti vonatkozásai. A gyermeknyelv kérdései)
III. Bibliográfia
IV. A fordítás elmélete és gyakorlata
V. Hangtan
(Fonológia, prozódia és a velük összefüggõ kérdések)
VI. Helyesírás
(Írástörténet)
VII. Lexikológia
(Frazeológia, jelentéstan)
VIII. A magyarság eredete
(Õstörténet. A magyarság táji/történeti tagolódásának nyelvi/nyelvészeti kérdései)
IX. A magyar nyelvtudomány és mûvelõdés intézményei és személyiségei
(Megemlékezések, méltatások, nekrológok. Beszámolók, kongresszusok, konferenciák. A magyar nyelvtudomány történetének kérdései)
X. Névtan
XI. Nyelvföldrajz és nyelvjárástan
(A regionális köznyelvek kérdései)
XII. Nyelvmûvelés, normatív nyelvészet
XIII. A nyelvi kölcsönhatás kérdései
(Két- és többnyelvûség. Kontrasztív nyelvészet, tipológia, areális nyelvészet)
XIV. Nyelvtan
(alaktan, mondattan, szóképzéstan) és szövegtan
XV. Nyelvtörténet és etimológia
(Az irodalmi nyelv története)
XVI. Stilisztika, mûelemzés, verstan, retorika, hermeneutika
XVII. A szaknyelvek, a terminológia és a gyermeknyelv kérdései
XVIII. Szótárak
XIX. Az 1989-ben ismertetett nyelvészeti munkák


Hung.Ért. Tartalomjegyzék
Hungarológiai Értesítő
Címlap