A magyar vers

Régi és új peregrináció.
Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon


(Peregrination, Old and New.
Hungarians Abroad and Foreigners in Hungary)

Szerk. Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit.
Budapest-Szeged, 1993.
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság-Scriptum Kft.
1-3. köt. 1823 p.


I.
Eszmék és technikák áramlása Európából Magyarországra - Magyarországról Európába (gazdasági, társadalmi folyamatok, politikai mozgalmak, szellemi áramlatok kölcsönhatásai) - The Flow of Ideas and Technologies from Hungary to the Rest of Europe and from the Rest of Europe to Hungary (The Reciprocal Action of Economic and Social Developments, Political Movements, Intellectual Trends)


Árpás Károly: Adalékok a magyar-észt irodalmi kapcsolatok történetéhez 3

Sz. Bakró-Nagy Marianne: Róheim Géza és az uráli folklór 9

Brandt, Juliane: Ungarn in Gedichten jüngerer DDR-Autoren 20

Bur Márta: A bolgárok magyarságképe a XIX. századi sajtó tükrében (1848-1877) 29

Cygielska, Elzbieta: Lengyel-magyar irodalmi szecesszió 36

Dienes Erzsébet: Középkori külföldi kapcsolataink az Érdy-kódex legendáinak tükrében 43

Fenyő István: A polgárosodás eszmevilága a magyar centralisták útirajzaiban 49

Gorizontova, Anna V.: Pénzbüntetési rendszerek Szent István törvényeiben és koraközépkori germán jogban 56

Guszarova, Tatjana: Az európai államok rendszere és Magyarország a XVII. század első felében 61

Havanova, Olga: A francia felvilágosodás eszméinek hatása a magyar társadalmi gondolkodásra (Kísérlet a politikai programok összehasonlítására) 65

Hegyes Angelina: Az ukrán szépirodalom magyarra fordításának alapelvei (Olesz Hon-csár művei alapján 70

Höpp, Karin Beáta: The Reception of the Works of Tibor Déry in Britain 74

Husová, Marcella: A magyar "realitások" cseh szemszögből. Adalékok a magyar irodalom csehországi fogadtatásához az 1890-es években 79

Imerlisvili, Vano: Magyarok Grúziában és grúzok Magyarországon 85

Jakócs Dániel: Kossuth Lajos és a bulgáriai konföderációs tervek a századfordulón 89

Kádár Judit: A magyar irodalmi nacionalizmus és angol visszhangja a tizenkilencedik században 95

Kárpáti, Paul: Fejezet a berlini magyar műfordítástörténetből: Bruno Heilig életútja és műfordítói pályája 102

Keserű Katalin: Az angol tradicionalista (organikus) modernizmus útjai Magyarországon a századforduló művészetének tükrében 110

Kiszeleva, Nonna: Radikalnaja partija v godü pervoj mirovoj vojnü 119

Komáromi Sándor: Vezérek és költők, Stefan George hatása Szabó Lőrinc és a kortársak pályájára 126

Kordé Zoltán: A székelység a tatárjárás előtti oklevelekben 134

Kosztolnyik Zoltán: Did the Curia Intervene in the Struggle for the Hungarien Throne during the 1290s? 140

Kőhegyi Mihály: Adatok Baja 14-17. századi egyháztörténetéhez 159

Körmendy Kinga: A jogtudó magyar értelmiség és a Curia Romana a XVI. század elején 170

Lengyel András: Bibó és Szent-Györgyi vitája a tudományos intézményrendszer válsá-gáról 176

K. Lengyel Zsolt: Von der Alternative zum Kompromiß. Zur Entstehungsgeschichte des Transsilvanismus 1919/1920 186

Lőrinczy Huba: Ambrus Zoltán és Ernest Renan. Adalékok egy rajongás természetrajzához 194

Marcell Péter: A könyvtáros Csoma göttingeni modellje 202

Maszlennikova, Jelena: A "Nyugat" első nemzedéke és a XX. századi európai irodalom. Gondolatok a mythos-problematikáról 214

Megela, Ivan P.: Sztripszky Hiador a 19. század végi, 20. század eleji magyar-ukrán kulturális kapcsolatok tükrében 218

Mészáros János: megjegyzések a magyar és a cseh avantgárd líra tipológiai összeha-sonlításához 226

Mezei Márta: Az utazás kronotoposza a 19. század elejének útirajzaiban 231

Najdenova, Jonka: Magyar adalékok a bánáti bolgár időszaki sajtóban (1867-1920) 238

Norvik, Piret: Estnisch-ungarische Kulturbeziehungen in den Jahren (1869-1918) 246

Nyyssönen, Heino: Hungarian Coalition Government of 1945-1947 in Non-Hungarian Literature and some Research Problems - A Finnish Viewpoint 253

Petrova, Liana: A Kossuth-emigráció hatása a bolgár színházművészetre 259

Petrovics István: A korai magyar városfejlődés és az idegen jog 264

Prazák, Richard-Deák Eszter: Berchtold Zsigmond és a magyarok 271

Puskas, Andrej: Problemü novejsej isztorii Vengrii i isztoriografii Szovetszkogo Szojuza 276

Rákos Péter: Az újabbkori peregrináció skálája és egy sajátosan cseh-szlovák-magyar példája 282

Ratzky Rita: A francia romantika ismerete Petőfi magánéleti lírájában 288

Ruspanti, Roberto: Három képzeletbeli utazás 301

A. Sajti Enikő: Egy kisebbség szervezkedésének lehetőségei és korlátai. A jugoszláviai magyarság 1918-1929 317

Sándor Klára: A marsigli-féle székely rovásnaptár és más 15. századi kalendáriumok 322

Sieroszewski, Andrzej: Benyovszky Móric - az irodalmi peregrináció példája 332

Szabó Ferenc: Az első világháború hatása a népi életszemléletre 339

Szabó Ferenc S. J.: Pázmány Péter, az európai szellemáramlatok közvetítője. Az Opera Omnia Pázmány életművében 347

N. Szabó József: Magyar kultúra - világkultúra. Magyarország kulturális és tudományos kapcsolatai a politikai pluralizmus idején, 1945-1946. 363

Szaladze, Manana: Egy georgiai (grúz) regény magyar hőse 374

Szegfű László: Idegenek, külföldiek Magyarországon a pogánylázadások korában 378

Szendrey, Thomas: The Origin and Development of Christian Democracy in Hungary: the Role of Alexander Giesswein, Writer, Social Reformer and Scholar: 1856-1923 387

Szőke György: Magyarok Szolzsenyicinnél - Szolzsenyicin a magyaroknál 396

Sztikalin, Alekszandr: Ideologicseszkaja i kulturnaja ekszpanszija sztalinizma v Vengrii (vtoraja polovina 1940-h - pervaja polovina 1950-h-gg) 400

Szuvizsenko, Leonyid: H. G. Wells "William Glissold világa" című regényének fogadtatása Magyarországon 422

M. Takács Lajos: Az utóbbi két évtized magyarországi és kárpátaljai magyar irodalmi és filológiai kapcsolatairól 428

Tatár Mária Magdolna: Bjørnstjerne Bjørnson és szlovák informátorai: mi történt Csernován? 432

Thomka Beáta: Rokon jelenségek az elmúlt évtizedek magyar és jugoszláviai prózájában 443

Tomiš, Karol: Emigráns magyar írók Csehszlovákiában 1919 után 447

Újfalusi Németh Jenő: Az Essay on Mantől az Ágis tragédiájáig. Egy ideológia transzformációja 452

Várhelyi Ilona: Magyar irodalmi kapcsolatok nyomai a Finn Irodalmi Társaság archivu-mában 462

Vinnai Győző: Magyar-jugoszláv kapcsolatok alakulása 1920-1926 között 466

Vízkelety András: A Domonkos rend tudományközvetítő szerepe Magyarországon a 13-14. században 473

Zseliczky Béla: A magyar és szovjet társadalmi élet főbb eszmei és reálpolitikai kölcsönhatásai (a magyar demokratizálódási törekvések szempontjából) 480


II.
A peregrináció a magyar irodalom- és művelődéstörténet különböző periódusaiban (írók, művészek, diákok, tanárok, utazók, mérnökök stb.) - Peregrination during the Different Periods of Hungarian Literary and Cultural History (Writers, Artists, Students, Teachers, Travelers, Engineers etc.)


1. A klasszikus egyetemjárás

Tonk Sándor-Szabó Miklós: Erdélyiek egyetemjárása a középkor és a koraújkor folyamán 491

Bitskey István: Magyarországi diákok Rómában a középkor végén 501

Font Zsuzsa: Wesselényi István egyetem- és udvarjárása (1729-1732) 508

Futaky István: Magyarországi és erdélyi diákok a kisebb német egyetemeken (16-19. század) 517

Gömöri György: Magyar peregrinusok a XVII. századi Angliában 522

Hausner Gábor: Zrínyi Ádám leuveni peregrinációja 529

Holl Béla: "Budosso zarandok" 533

Heltai János: A heidelbergi egyetemjárás, 1595-1621 540

H. Hubert Gabriella: Laskai Csókás Péter peregrináció-elmélete 1581-ből 549

Jankovics József: A magyar peregrinusok Európa-képe 556

Jügelt, Karl-Heinz: Die ungarländischen Studenten an der Universität Rostock 565

Király Péter: A XVI-XVII. században külföldi egyetemeken járt magyarországi diákok és a zene 589

Kovács József László: Nyugat-magyarországi (soproni) diákok peregrinációja XVI-XVII. századi német egyetemeken 597

Kovács Zsuzsa: Szegedi Pál(ok) Itáliában 605

Laski, Jan: Balassi Bálint és Lengyelország. Peregrináció és irodalom a komparatista szemével 617

Szabó András: Magyarok Wittenbergben, 1555-1592 626

Szathmári István: Szenczi Molnár Albert német földön 639

Téglásy Imre: A bujdosó Magyarország (Johannes Sambucus) 645


2. Utazási irodalom, tanulmányutak, emigráció

Prazák, Richard: A magyarok utazásai Cseh- és Morvaországba a középkortól a 19. század közepéig 657

Barna Gábor: Magyar zarándokok Európában (A római szentévi búcsúk és Magyarország) 667

Birnbaum, Marianna D.: Kinek dolgozott Hans Dernschwam? 680

Bodó Ibolya: Magyar nyelvű színjátszás az Egyesült Államokban (1870-1970) 686

Borbándi Gyula: Idegenkedéstől a szóértésig (A második világháború előtti és utáni emigránsok viszonya) 694

Botka Ferenc: Déry Tibor "peregrinációs" évtizedeiből (Párizs, 1923-1925) 701

Csillag András: Amerika sajtókirálya - Pulitzer József (1847-1911). 712

Dávidházi Péter: Magyarok Shakespeare sírjánál (Az irodalmi zarándoklat természetrajzához) 718

Di Francesco, Amedeo: Magyarok Nápolyban a XIX. században 726

Eőry Vilma: Balázs Béla Bécsben és a Csodálatosságok könyve 736

T. Erdélyi Ilona: Egy "ifjú-magyar" író, Erdélyi János Európa-élménye 742

Fülei-Szántó Endre: Új peregrináció és személyiségváltozás 750

Görömbei András: A nyugati magyar irodalom szerepe, helye az egyetemes magyar kultúrában 756

Gyenge Zoltán: Gondolatok a "magyar Faust" értelmezéséhez (Kibédi Varga Sándor: Die Tragödie der Ideen. Amszterdam, 1967) 763

Hopp Lajos: Peregrináció és emigráció: Mikes európai útjai 768

Hubert Ildikó: Hrabowsky Dávid Naplója (1848-1852) 775

Illés László: Ungarische Exilliteratur in der Weimarer Republik 784

Kabdebó Lóránt: Napnyugati őrjáratok 790

Kerényi Ferenc: Magyarok a régi Európa színházaiban 794

Kissné Novák Éva: Érték és valóság. Kibédi Varga Sándor értékelmélete 802

Kocsondi András: Az ismeretelmélet értelmezése Kibédi Varga Sándor műveiben 808

G. Komoróczy Emőke: Kényszerű peregrináció: a Kassák-kör Bécsben 817

Kovaèek, Božidar: Magyar utazók a szerb fejedelemségben 826

Kürtösi Katalin: Kanadai magyar költők kétnyelvűsége 831

Magyari A. Sándor: A svájci magyar peregrináció kulturális-irodalmi hatása, eredményei 837

Mák Ferenc: Jámbor Pál párizsi emlékei 845

Molnár Basa Enikő: Changing Views of Amerika 850

Molnár Szabolcs: A kudarc a hazatérés akadálya (Vázlat) 859

Sárközy Péter: Magyarok Rómában (Róma szerepe a 18. századi magyar kulturális megújulásban) 865

Schneider Márta: Magyar ösztöndíjasok külföldön 876

Sinor Dénes: Szubjektív emlékezések: a berlini Collegium Hungaricum és a párizsi Centre d'Etudes Hongroises a harmincas években 890

Szelestei N. László: Magyarországi ferences tartományfőnökök külföldi útjai a XVII-XVIII. században 897

Szkárosi Endre: Nyelvfölötti magyar világirodalom - a peregrináció irodalmában és az irodalom peregrinációjában 904

Takács József: Fülep Lajos itáliai útjai 911

Tverdota György: Amikor a vonatok elakadtak 916

Várdy Béla: Kettős és többes kötődés kérdése Magyarországon 925

Várdy-Huszár Ágnes: Nemzettudat a nyugati magyar költészetben, 1945-1955 938

R. Várkonyi Ágnes: Rodostó magyar társadalma és a Törökországi Levelek 954


3. Külföldi utazók Magyarországon

Adriaenssen, Christine: Egy francia szemtanú az 1840-1849-es évek eseményeiről. A liberális magyar nemesség ideológiájának visszhangja az Erdélybe települt Auguste de Gérando írásaiban 967

Bjørn Andersen, Zsuzsanna: Georg Brandes Magyarországon. Levelezés Georg Brandes és Jászai Mari között 973

Chiorean, Ioan: Az erdélyi román értelmiség a magyarországi egyetemi oktatásról a 19. században 984

Corradi Musi, Carla: Sestini és Forni Magyarországon 998

Csernus Sándor: A XV. száazdi francia útleírások Magyarország-képe 1006 Éder Zoltán: Egy olasz utazó Vácott 1780-ban Migazzi püspök udvarában 1020

Héjjas Eszter: Apafi udvara francia szemmel 1025

Karafiáth Judit: "Le Paysan du Danube". Francia írók útibeszámolói a magyarokról és a magyar irodalomról 1033

Kiss Gy. Csaba: Stanislaw Vincenz - egy 20. századi lengyel peregrinus Magyarországon 1040

Madácsy Piroska: Kosztolányi francia íróbarátai Budapesten 1047

Melczer Tibor: Egy német svájci peregrinus Magyarországon. Markus Bieler - Radnóti és Pilinszky fordítója 1055

Szőnyi György Endre: Eastward ho! John Dee a kelet-közép-európai udvarokban 1063


4. "Irodalmi utazások"

Babirák Hajnalka: A "leveretés", a "felemelés", a "sérthetetlenség" motívumai és a geor-giai tematika Csoóri Sándor költészetében 1077

Bodnár György: A lélektani és a poétikai szemléletváltás összefüggése a modern magyar elbeszélő irodalomban 1087

Bori Imre: A modern irodalom eszméinek terjedési módjai a magyar irodalomban 1094

Bosnyák István: Becskereki Szabó György, avagy egy paradigmatikus kisebbségi alkotósors - hét életképben elbeszélve 1099

Debreczeni Attila: A "természeti ember" fogalma Csokonai gondolkodásában 1106

Erdődy Edit: Mándy Iván Kornétása 1111

Fejér Ádám: Ady, magyarság, Európa. Ady és a magyar kultúra eszmetörténeti jelentő-ségéről 1117

Jastrzêbska, Jolanta: Mészöly Miklós narrációs képletei 1124

Mózes Huba: Magyarországi szerzők a kolozsvári Napkelet spektrumában 1129

Pomogáts Béla: Az integráció felé. A nyugati magyar irodalom befogadásáról 1134

Rohonyi Zoltán: Döbrentei Gábor: studium és szerepartikuláció 1141

Szabó Zsolt: Székely írók Szegeden 1929-ben 1151

Széles Klára: "- ó, Európa, légy otthonom". Európai eszmék peregrinációja: motívumok egyedi metaforizálódása a mai erdélyi lírában 1154

Szigeti Lajos Sándor: Infinitivus és immigráció 1169

Tötösy de Zepetnek, Steven: Kaffka Margit prózája: az irodalmi feminizmus kezdete Magyarországon 1185

Vajda Gábor: Értékelési problémák az utóbbi két évtized jugoszláviai magyar irodalmában 1195


III.
Magyar nyelvészek külföldön - külföldiek Magyarországon - Hungarian Linguists Abroad, Foreign Linguists in Hungary


Petőfi S. János: A szemiotikai szövegtan mint határtudomány (Szövegtani kutatás magyar nyelvi és szociokulturális háttérrel) 1203

Artowicz, Elzbieta: A magyar nyelv hazai leírásának implikációi a külföldiek oktatásában 1219

Békési Imre: Egy szempont a TeSWeST-ből 1227

Bencze Lóránt: "Hungarians have a lot of cultivated lands" (On the Relationship of Hungarian, Old Turkish and Slavic Languages). 1231

E. Berkes Zsuzsa: Lehetséges-e a szemiotikai szövegtan alkalmazása az iskolai oktatásban? 1236

Berardi Hortobágyi Ildikó: A magyar nyelv oktatása Itáliában Várady Imre és Tóth László munkásságának tükrében 1248

Csécsy-Somjen, Madelaine: Miért nehéz nyelv a mgyar? 1255

Csúcs Sándor: Magyarok a votjákoknál 1262

Fazekas Tiborc: A német-magyar kapcsolatok szerepe a magyar nyelvtudomány kialakulásában (16-18. század) 1267

Gerevich-Kopteff Éva: Magyarságőrzés és beilleszkedés Finnországban 1274

Ginter Károly: Tanulmányi célú migráció Magyarországon a II. világháború után 1280

Gortvay Erzsébet: Az anyanyelvi oktatás helyzete Kárpátalján 1945-től 1284 napjainkig

Gulya János: Sajnovics, Gyarmathi, Kőrösi Csoma és göttinga 1287

Güngörmü[[ordmasculine]], Naciye: Magyar tudósok szerepe a török 1295 nyelvújítási mozgalomban

Gyarmath Olga: A helynevek vándorlása az Árpád-korban: Tarhos 1302

Jordanova, Mirella: A magyar alanyos szószerkezetek és bolgár megfeleléseik 1308

Kabán Annamária: Szabó T. Attila tudományos munkássága 1314

Kemény Gábor: Stephen Ullmann (Ullmann István) felismerései a szinesztézia jelentéstani alapjairól 1321

Keresztes László: Budenz József mordvinisztikai munkássága 1328

Kontra Miklós: Tudománytörténeti vázlat ötvenhatos amerikai magyar 1333 nyelvészekről

Kótyuk István: Az ö-zés esetei az ungi nyelvjárásban 1339

Latin János: Magyar nyelvtanítás a Columbia Egyetemen (1972-1979) 1343

Máté Jakab: Petőfi S. János: általános nyelvészeti és szövegtani tevékenysége 1349

Mikó Pálné: Magyar nyelvleírás a 19. század eleji Bécsben. Márton József és 1360 a többiek

Molnár Csikós László: Vendégmunkásság és anyanyelvi műveltség 1368

Molnár Zoltán Miklós: Élőnyelvi vizsgálat és hungarológiai tevékenység 1373

Murvai Olga: Határozottság és határozatlanság a mondatban 1378

Nagy Jenő: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár nyelv- és művelődéstörténeti 1382 jelentő-sége

Nagy L. János: Értékek és változások Petőfi Sándor János szövegvizsgálataiban 1390

Perrot, Jean: Aurélien Sauvageot présantateur de la linguistique hongrois eaux linguistes français 1395

Petőfi S. János: Megjegyzések a szemiotikai textológia általam kidolgozott koncepció-jához 1406

T. Somogyi Magda: A Magyarországon tanuló külföldi műszaki egyetemisták kapcsolata a magyar kultúrával 1409

Somos Béla: Az imago és változásai 1414

Szabó József: A jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek vizsgálatának néhány 1425 tanulsága

Szabó Zoltán: A kolozsvári magyar dialektológiai iskola 1430

Szende Aladár: A magyar nyelv és kultúra tanítása a szórványmagyarságban 1433

Szende Virág: Ideiglenesen külföldön tartózkodó családok nyelvi 1437 beilleszkedése

Szűts László: Kossa János nyelvművelő munkássága 1442

Tolcsvay Nagy Gábor: Német eszmei hatások a magyar nyelvi normafelfogásban 1447

Tóthné Litovkina Anna: Milyen és mennyi közmondás él a magyar köztudatban? 1452

Varga József: A magyarságtudat alakulása a több nyelvű környezetben 1467

Vass László: Megjegyzések szövegek makroorganizációjával kapcsolatban 1471

Zaicz Gábor: Erdélyi István, a finnugor nyelvész 1478

Zeman László: Hagyomány és kontextus 1484


Hungarológia, hungarica, információ, oktatás

Alföldi László Mihály: Magyar iskolák Nyugaton, 1945-1985 1497

Berke Barnabásné: Kurrens magyar nemzeti bibliográfiai információk külföldi elterjesztése számítógépes szolgáltatások útján 1508

Faragó Lászlóné-Gál Júlia-Kovács Ilona: A külföldi hungarika gyűjtemények felmérése (A Hungarika-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke című 1518 sorozat munkálatai)

Fischer, Holger: Hungarológiai kutatási irányok nemzetközi együttműködése 1524

Halászné Nagy Márta-Németh Mária-Kovács Ilona: Hungarika Névkataszter 1528

Hanák Gábor: Elektronikus közösség (Out of Hungary) 1535

Kovács Ilona: Hungarika dokumentációs műhely - koncepció és távlatok a külföldi hun-garika információk feltárásában 1538

Kovács Ilona: Könyvek "peregrinációja": magyar könyvek Amerikában (1900-1930) 1546

Lahdelma, Tuomo: A Jyväskyläi Egyetem hungarológiai programja 1555

Lizanec, Petro: Magyarok és magyar tudományos intézmények Kárpátalján 1561

Makkai Béla-N. Rácz Aranka-Kovács Ilona: Hungarika Információ és hungarológiai kutatás 1567

Németh S. Katalin: Hungarikák a wolfenbütteli Herzog August Bibliothekban 1573

Orvos Mária-Szerb Judit-Kovács Ilona: A hungarika bibliográfia rendszere 1581

Pordány László: A szegedi angol nyelvű hungarológia 20 éve 1587

Szilágyi Ferenc: A berlini Magyar Társaság (Bund Ungarischer Hochschüler) Emlékkönyve (1842-) 1592

Tuomainen, Tuulikki: Die Forschungen zur Geschichte Ungarns an der Universität Jyväskylä (Finnland) 1597


Migrációs folyamatok és hatásuk a népi kultúrára - Currents of Migration and Their Effects on Folk Culture

Paládi-Kovács Attila: Újkori migrációs folyamatok az Alföldön és népi 1605 kultúra alakulása

Balassa Iván: A mezőgazdasági vándormunkások műveltség-közvetítő szerepe a Kárpát-medencében 1615

Bárth János: Az észak-déli népmozgás szerepe a Duna-Tisza köze XVIII. századi népe-sedéstörténetében 1621

Bellon Tibor: Az Alföld és a hegyvidék gazdasági kapcsolatrendszere 1629

Beszédes Valéria: A szegedi kirajzású bácskai magyarok 1639

Dankó Imre: Alföldi tanuló-cseregyerekek a Szepességen 1645

Juhász Antal: Az elvándorlás és a megtelepedés összetevői a Duna-Tisza közi migrációban 1653

Kiss Mária: Családok és kiscsoportok migrációja mint a peregrináció egy 1664 formája

Lukács László: A Dunántúl vándorai 1668

Novák László: Migrációs folyamatok és a nagytájak szerepe a népi kultúrában 1674

Székelyné Kőrösi Ilona: Telepítés és migráció egy alföldi mezőváros (Kiskőrös) 18-20. századi életében 1681

Sztrinkó István: Migrációs folyamatok és hatásaik a 18. századi Kiskunság népi kultú-rájára 1687

Szűcs Judit: Migrációs és társadalmi rétegződés Pálmonostora és Jászszentlászló példá-ján 1696

Ujváry Zoltán: A szokásmigráció néhány kérdése 1702


A szegedi táj néphagyományai és művelődése - The Folk Traditions and Culture of the Szeged Region

Bárkányi Ildikó: Gyermekjátékok Mórahalmon 1709

Duró Annamária: A tanya és a zárt település kapcsolata a szegedi határban 1717

Gráfik Imre: Szegedi vállalkozók a népi hajózásban a 19. század közepén 1724

Kríza Ildikó: Mátyás-hagyomány a Dél-Alföldön 1734

Péter László: Nátly József, 1801-1871 1741

Szenti Tibor: A hódmezővásárhelyi és a szegedi nagytáj népességének többszázados társadalmi és családi kapcsolatai 1750

Tripolsky Géza: A két Móra a Délvidéken 1763


Folklór

Erdélyi Zsuzsanna: A szóbeli kultúra forrásszerepe az irodalomtörténeti 1773 kutatásban

Faragó József: A magyar-román összehasonlító balladakutatás 1782

Musketyik, Leszja: Ukrainszkij folklor v vengerszkoj folklorisztyike konca 1787 XIX-XX vv

Nagy Ilona: Teremtés a magyar mondákban 1796

Nagy Olga: Eszmék, áramlatok az erdélyi magyar néprajzkutatásban 1801

Olosz Katalin: Magyar népköltészeti kutatások a két világháború közötti Romániában (1919-1940) 1808

Ráduly János: Magyar folklórhagyományok a kibédi cigányság körében 1814

Voigt Vilmos: Az európai folkló;r Magyarországon 1818


Kongresszusi kiadványok
III. kongresszus/III. Congress
Címlap/Home Page