Ktf.: V. 62. Sárossi Bálint 1665. augusztus 18. Pozsony In nomine Patris et Filij Sp(i)r(i)tus Sancti Amen. Testamentum Viri R(evere)ndi Valentini Saarossi Posonij Exulantis conditum Anno 1665. Die 18. Aug. in hunc modum ut sequitur. Bonorum Legatio (...) Posonyi Nemet Praedicatoroknak hagyom
(1) Tomos Gerhardi Novem. Stephanides Fiam Uramnak
(2) Biblia Hungarica et Latina Osiandri. (...) Nemzetes Szegner András Uramnak hagyom
(3) Munsteri Cosmographiam
(4) cum Tomis Philippi Nicolaj. Az Posonyi Fö Oskola Mesternek Thomas Uramnak hagyom
(5) Encycloepediam Alstedij. Nemzetes Kacserius Samuel Uramnak (...)
(6) Postillam Hermani. (...) Nemzetes Szegner András Uram Unokajanak pariter Andreae Szegnero
(7) Locis(!) Communes Leonhardi Hutheri. A Posonyi Magyar Cantornak
(8) Postillam Gerhardi,
(9) Maysneri,
(10) Himelij et
(11) Hung(arice) Majsneri super festa hagyom. Studioso Thomae Antoni
(12) Panopliam Reneccij hagyom Mendicanti Gabrieli Sculteti
(13) Dictionarium Graeco Hung(arico) Latinum (...) Alteri Mendicanti Samueli
(14) Catecheticam Conradi Paulo Sárossi Bálint (? 1665?) evangélikus lelkész könyveinek végrendeletben fennmaradt jegyzéke. Kiadatlan. Mai lelőhely: Statny, ústredy, archív SSR. Rodvy, archív Zayovcov z Uhrovca. Zbierka mad'arsky písanej korespondencie. Nr. 453. fol. 74r 75v. Sárossy bár neve a pozsonyi lelkészek névsorában nem szerepel minden bizonnyal szoros kapcsolatban állt a város evangélikus gyülekezetével. Így a végrendeletben említett Stephanides fiam Uram azonos azzal Stephanides Györggyel, aki előbb a nagysümegi, assakürti és sopornyai iskola rektoraként, majd a sárfői, később a majtényi gyülekezet lelkészeként működött. 1662-től 1672-ben bekövetkezett haláláig a pozsonyi magyar evangélikus lelkészi tisztet töltötte be. Az idősebb Szegner András városi tanácsos, 1641-től városbíró a pozsonyi evangélikus templom és iskola főfelügyelője s fautora, Kácséry Sámuel pedig a város evangélikus hitű tanácsosa volt. A pozsonyi fő iskola mester , Thomas azonos azzal a Thomae Illéssel, aki 1653-tól 1662-ig a pozsonyi iskola szubrektori, majd 1664-től 1669-ig rektori feladatát látta el. A pozsonyi magyar kántor ezidőtájt Kusser János, a zenetörténetben nevezetes Kusser János Zsigmond atyja volt. Vö. Schrödl József: A pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség története. I. Az egyházközség külső alakulása. Pozsony, 1906. 185, 326. Schmidt Károly Jenő Markusovszky Sámuel Ebner Gusztáv Freuszmuth Frigyes: A pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség története. II. Az egyházközség belső élete és intézményei. Pozsony, l906. 104 105, 139, 424 425. A jegyzékre Ötvös Péter hívta fel figyelmünket.